İş güvenliği uzmanlarına rehber

ARAŞTIRMA- GELİŞTİRME

 

- Her gün sabah ve öğleden sonra Resmi Gazete mutlaka takip edilmelidir. (öğleden sonra mükerrer yayım olabilmektedir.) www.resmigazete.gov.tr

- Resmi Gazete, değişen bir mevzuatı eskisinin üzerine yazarak son halini yayımlamaz. Buna dikkat edilmelidir. Genelde Resmi Gazete’den araştırılıp mevzuata bakılmakta ancak eski tarihli olduğu gözden kaçırılabilmektedir. Resmi Gazete’de yayımlanan bir mevzuat bir sonraki gün www.mevzuat.gov.tr adresinde ilgili mevzuat güncellenerek yayımlanmaktadır. Mevzuatın son güncel hali sadece ve kesinlikle bu adresten takip edilmelidir. Zira forumlar, değişik web siteleri, hatta ÇSGB’nin kendi sitesinde dahi eski tarihli mevzuat yayımlanabilmektedir.

- Her gün İSG-KATİP sistemi ile İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM) web siteleri ziyaret edilerek güncel duyuru ve bilgiler takip edilmelidir.

- İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ve diğer ilgili “mevzuat” ve bulunabildiği ölçüde ulusal-uluslararası “standartlar” okunmalı, kişisel bakış açısı ve yorumlar oluşturularak bu konuda kişisel kültür geliştirilmelidir. Bu arada sektörel bazda “iyi uygulama örnekleri” de mümkün olduğunca gözlemlenmelidir.

Kişisel kültür oluşurken ve gelişirken; İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, İSGÜM, ÇASGEM, İSGGM, ÇSGB’nin proje bazlı çalışmaları (örneğin www.isgip.gov.tr), Yargıtay içtihatları, üniversiteler, meslek örgütleri (iç-dış kaynaklı) gibi kurum ve kuruluşların bilgi, birikim, karar, rapor, tez, etüt, yayın vb. incelenmeli, yanlış kişisel kültür oluşumu ve gelişimi engellenmelidir.

- Herhangi bir konuda bilgi gerektiğinde yapılan genel yanlış; yanımızdaki aynı meslek grubundaki arkadaşımıza ya da forumlara sormak. Ancak hiçbir mevzuat ve diğer araştırmaları “yapmadan, doğrulamadan, uygunluğundan emin olmadan” doğrudan bilgiyi, dokümanı kullanmak.

Böyle olunca, yanlış bilgi ve doküman doğruymuş hatta mevzuatın kendisiymiş gibi kullanılmakta ve ileriye doğru taşınmakta, müşteriye de yansıtılmaktadır. Bu hususa dikkat edilmeli ve kaçınılmalıdır.

Ayrıca ne yazık ki; serbest piyasa koşulları içerisinde çalışıldığı, rekabet halinde olunduğu ve iyi niyet taşımayan bilgi ve doküman paylaşımlarının olabileceği de unutulmamalıdır.

 

HİZMET VERİLECEK İŞYERİNE İLK ADIMI ATMADAN

 

- İşyerinin İSG-KATİP sisteminden onaylanmış olduğu teyit edilmelidir. Onaylanmamış işyerine gidilmemelidir. Gidildiği takdirde sorumlu olunacağı ve yasal denetimlerde “ihtar puanına” maruz kalınacağı unutulmamalıdır.

- İşyerinin onaylı tespit ve öneri defterinin olduğu teyit edilmelidir. Defterin olmadığı işyerine gidilmemelidir. Bu durum atama yapana/koordinatöre iletilmeli ve onaylı tespit ve öneri defteri oluncaya kadar İSG-KATİP sisteminden işyerinin atamasının düşürülmesi talep edilmelidir.

- Aynı işyerine atanan varsa başka İGU, İYH, DSP bilgileri, işyerinde varsa kendi, bireysel, OSGB İGU, İYH, DSP bilgileri ile işyerinde varsa “İSG yönetim bölümü, birimi” bilgileri atama yapandan edinilmelidir.

- İşyerinin adı, adresi (idari ve faaliyet adresleri dahil), SGK numarası, işveren/işveren vekili bilgileri, iletişim bilgileri, kurumsal web, e-posta adresleri, aylık çalışma süresi, çalışan sayısı, faaliyet alanları, büyüklüğü, yabancı dil gerekip gerekmediği, sözleşmenin süresi, yol tarifi, varsa İBYS programı, kullanıcı adı, şifre ve varsa asıl, alt işveren bilgileri atama yapandan  edinilmelidir.

- İşyerinin, haftanın, ayın hangi gün ve saatlerinde hizmet almak istediği özel zaman bilgisi, işyerinin yemek, araç, servis, yazıcı, internet, konaklama (sözleşme gereği) imkânları verip vermediği bilgisi, işyeri ile yapılan satış sözleşmesinde varsa müşteri ve OSGB idaresi tarafından belirtilen beklenti bilgileri, atama yapandan edinilmelidir.

- İşyerine girişlerde özel izin belgesi, tanıma sistemi vb. gerekip gerekmediği bilgisi ile gerekli ise bunların tedarik edilmiş olduğu bilgisi atama yapandan edinilmelidir.

- İşyerine özel riskler bilgisi, kişisel korunma donanımlarının belirlenmesi ve tedarik edilmesi amacı ile atama yapandan edinilmelidir. Gereken KKD’ler olmadan “KKD gereken yer, bölüm, kısımlarda” çalışma yapılmamalıdır.

- Eğer bir başka İGU, İYH, DSP’den devir alınıyorsa, ilgili kişilerle görüşme sağlanmalıdır. İşyeri için yapılan doküman çalışmaları ve diğer çalışmalar “elektronik olarak ve düzenlenebilir dosyalar” şeklinde istenmelidir.

- Eğer başka OSGB’den devir alınıyorsa ve işyeri için yapılan doküman çalışmaları ve diğer çalışmalar “elektronik olarak ve düzenlenebilir dosyalar” şeklinde işyerinde bulunmadığı sözleşme sırasında tespit edilmişse koordinatörlerden ilgili dosyaların talep edilmesi istenmelidir.

- Aylık “işyerleri çalışma planına” bu işyeri eklenmeli, yolda geçen süreler, bölgesel ulaşım konuları ve plandaki diğer işyeri lokasyonlarına göre plan yenilenmelidir. İşyerine ilk gidişin ardından gerekli olduğunda çalışma planı zamanlaması yenilenmeli ve planın son hali koordinatöre iletilmelidir. Ayrıca takiplerin yapıldığı genel elektronik tablo ve sistem programı kısımlarına da işyerine ait bilgiler eklenmeli, güncelleştirilmesi sağlanmalıdır.

- OSGB dijital ve fiziki arşiv kısmında işyerine ait İSG dosyası varsa gözden geçirilmeli, öncelikle arşivde bulunması gereken belgelerin, dokümanların olup olmadığı kontrol edilmeli, içindekiler OSGB takip sistemine göre düzenlenmeli ve dosyadaki belgelerden, dokümanlardan işyeri ile ilgili bilgi edinilmelidir. Yoksa işyeri adına dosya hazırlanmalıdır. İşyeri ile yapılan İSG-KATİP sözleşmesinin taraflarca imzalanmış bir nüshası fiziki dosyaya konulmalıdır.

- İşyerinin faaliyet alanı daha önceden tecrübe edilmiş olsa dahi; çalışma yöntemleri, iş ekipmanları, kimyasal maddeler, başlıca tehlikeler ve riskler, geçmişe dönük ulusal, uluslararası iş kazaları ve sebepleri, sayıları konularında güncel araştırma, geliştirme yapılmalıdır. Ayrıca diğer İGU, İYH, DSP’ler ile tecrübe paylaşımı yapılması faydalı olacaktır.  

- İşyerinin NACE Kodu ve asıl işine göre uygulanması gereken yönetmelik, standart vb. (ilgili mevzuat) belirlenmelidir. Örneğin; işyeri “yapı işleri içine giriyorsa” Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği, işyeri “maden işyeri ise” Maden İşyerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği gibi.

- Sektör, faaliyet alanı ve mevzuata göre işyerine özel olması gereken belge ve dokümanların listesi hazırlanmalıdır (sağlık ve güvenlik planı, sağlık ve güvenlik dokümanı vb).

- Atama, görevlendirme, seçim vb. belge ve dokümanlar işyerine ilk gidişte kullanılabilir durumda olmalıdır.

- İşyerine ilk gidişte ve daha sonra kullanılmak üzere sektör, faaliyet alanı ve mevzuata uygun olarak genel gözetim, kontrol listeleri hazırlanmalıdır.  Bu hususta İSGGM web sitesindeki kontrol listeleri ve rehberlerden yararlanılabilir.

HİZMET VERİLECEK İŞYERİNE İLK ADIM

 

- Hizmet verilen işyerlerinde, öncelikle ve özellikle OSGB’nin temsil edildiği unutulmamalıdır.

- Hiçbir zaman; Hemşehri, akraba, komşu, arkadaş olma durumlarında bu husus ön plana çıkarılmamalıdır. Argo, küfürlü, alaycı, gereksiz konuşma yapılmamalı, kavga, bağırma, inatlaşma, tehdit etme, dedikodu, sinirlenme, hiddetlenme, hissi, cinsi ilişki gibi durumlara girilmemelidir. Dini, siyasi, etnik ve ideolojik konular ile özel hayata girilmemeli, tartışma yapılmamalıdır. Mevzuatta belirtilen görev ve sorumluluk, yetkileri aşan işler yapılmamalı, ifadeler ve davranışlar sergilenmemelidir. Çalışanlarla, işveren veya işveren vekili ile alım, satım vb. işler yapılmamalıdır. Etik dışı ve taraflı yaklaşımlarda bulunulmamalıdır. İşyeri bilgilerinin gizli tutulması yükümlülüğüne uyulmalı, paylaşım ve dağıtım yapılmamalıdır. Gereksiz yere kimse meşgul edilmemeli, dikkat dağıtılmamalıdır.

- İşyerine her gidilmeden önce, işveren, işveren vekili aranarak bilgi verilmelidir.

- İlk gidiş, mümkün olduğunca koordinatör eşliğinde ya da eğer başka İGU, İYH, DSP’den devir alınıyorsa bu kişiler eşliğinde ve varsa ataması yeni yapılan diğer İGU, İYH, DSP ile birlikte yapılmalıdır.

- Gerekli kişisel koruyucu donanımlar bulundurulmalıdır.

- İlk görüşmede sergilenen tutum, davranış ve ifadelerin hizmet süresi boyunca etkili olacağı unutulmamalıdır.

- İşyerinin varsa belirlenmiş davranış kural ve kaidelerine uygun hareket edilmelidir.

- İlk görüşmede verilen çay, kahve, yiyecek gibi ikramlar geri çevrilmemelidir. Zira gelenekçi bir toplumda yaşadığımız ve bu gibi hususlara değerlendirme yapılırken çok dikkat ediliyor olması unutulmamalıdır.

- İlk görüşmede işveren, işveren vekili ile mutlaka görüşme sağlanmalıdır. Bunun yanı sıra bölüm, birim yöneticilerinin de ilk görüşmede olması mümkün olduğunca sağlanmalıdır (üst yönetim).

- İlk görüntü, ilk temas çok önemlidir. Kılık kıyafete dikkat edilmiş olması, güler yüz, kontrollü ve kucaklayıcı beden hareketleri, objektif yaklaşım, kendine güven mizacının sergilenmesi (abartı olmadan), ifadelerdeki sadelik, tonlama ve zamanlama, kendini tanıtma, hal, hatırın sorulması işyeri yetkilileri nezdinde özellikle kendi işyerlerine önem verildiği izlenimi yaratması ve ileriki dönemlerde ikili ilişkiler anlamında önemlidir.

- İlk görüşmede işveren veya işveren vekilinin ve üst yönetimin daha fazla konuşmasına zaman tanınmalıdır.

- İGU, İYH, DSP denetçi değildir, denetim yapamaz zira bu görevi ve yaptırım yetkisi yoktur. Gözetim, kontrol ve rehberlik yapar, bu sebeple denetçi gibi tavır ve davranışlar sergilenmemelidir.

- İlk görüşmede görüşme yapılan kişilerin ve işyerinin İSG bakışaçısı ile var olan İSG kültürü anlaşılmaya çalışılmalıdır.

- İşyerinin, işveren veya işveren vekilinin, yöneticilerin ve çalışanların eksiğini, ayıbını bulmaya gelmiş gibi bir davranış sergilenmemeli, aksine, beraberce çalışıp, farkındalığın, iyileştirmelerin ve dolayısıyla kendi kendine işleyebilen bir İSG kültürü oluşturma çabası içerisinde olunacağının işaretleri verilmelidir. İSG kültürünün yerleşmesi konusunda atılacak adımların, var olan müşteriler nezdinde prestij ve süreklilik sağladığı, potansiyel müşterilerde ise tercih sebebi olduğu, İSG çalışmalarında izlenecek yol ve yöntemler ile işyerinin bu çalışmalara katkıları gibi konular üzerinde durulmalıdır.

- Çok biliyormuş, her şeyi biliyormuş, hiç bilmiyormuş, biraz biliyormuş, hiç görmemiş gibi davranışlardan ve ifadelerden kaçınılmalıdır.

- İlk görüşmede mevzuat ve cezalardan mümkün olduğunca bahsedilmemelidir.

- O an yapılan görüşmede ya da görüşme sonrasında varsa İSG yönetiminde görevli işyeri çalışanlarından; işyerinde İSG yönetim mekanizması, karar verme ve uygulama kademeleri, üst yönetimin iletişim bilgileri ve organizasyon şeması istenmelidir. İSG dosyalama sisteminin olup olmadığı, yoksa nerede ve kimin kontrolünde yapılacağı, onaylı tespit ve öneri defterinin nerede ve nasıl muhafaza edildiği öğrenilmelidir. İSG koordinasyonunda işyerinden bir kişinin görevli olup olmadığı, Genel faaliyetler ve iş akışları, çalışma şekli ve yöntemleri, işyeri dışında çalışma yapılıp yapılmadığı, İSG çalışanlarının mevzuatta belirtilen görev, sorumluluk ve yetkileri dışında taleplerinin olup olmadığı, asıl-alt işveren ilişkisinin olma durumları araştırılmalı. İş ekipmanı, çalışan ve kimyasal madde envanteri, yerleşim planı, çalışma saatleri, vardiya saatleri, ara dinlenme zamanları, varsa ve İGU, İYH, DSP tarafından kullanılacaksa servis saatleri, güzergâhı, varsa İSG kurulunun belirlenmiş toplantı günü ve saati, düzeltici ve önleyici faaliyet sisteminin olup olmadığı, varsa önceki denetim raporları istenmeli. İSG hizmeti verilme yeri ve imkanları, eğitim salonu, revir olup olmadığı, İBYS olup olmadığı,  işyerinde olan ve yürütülen bir İSG yönetim sistemi ile diğer yönetim sistemlerinin olup olmadığı, .alışanların özlük dosyalarının nerede tutulduğu ve görevlisinin bilgileri alınmalıdır. İşveren vekillerinin olup olmadığı, varsa bu kişilerin İSG hususunda ve buna bağlı diğer hususlarda tam olarak görevli, sorumlu ve yetkili (harcama yetkisi dahil) olduklarına dair noter onaylı vekaletlerin olup olmadığı öğrenilmelidir.

- Varsa İSG dosyası incelenmeli, varsa ilgilisine ve işveren veya işveren vekiline düzenleme önerileri belirtilmelidir ve dokümanların önemi, kıymetli ve resmi evrak oldukları ve denetimlerde, mahkemelerde İSG dosyasındaki gerekli belge ve dokümanların istendiği belirtilmelidir. İşte bu sırada doküman eksiğinden kaynaklı idari para cezalarından bahsedilmelidir.

- Mevzuat gereği olması gereken dokümanların varlığı kontrol edilmeli (öncelikle yıllık değerlendirme raporu, eğitim, çalışma, acil durum planı ve diğer gerekli planlar ile risk değerlendirmesi), olmayanlar ile usul yönünden eksik, uygunsuz (imza eksiği, seçim duyurusu yapılmadan çalışan temsilcisi atamasının yapılmış olması, ekiplerin-kurulların tam üye ile kurulmaması vb.) olanlar tespit edilmelidir.

- Yıllık değerlendirme raporu hazırlanması gerekiyorsa, İSG dosyası ve diğer belge ve dokümanlardan yararlanarak hazırlanmalı, imzalanmalı ve işveren veya işveren vekilinin onayına verilmelidir.

- Çalışan temsilcisi (baş temsilci dahil) ile acil durum ekipleri bütün ekip ve kurulların temelinde yer almaktadır. Bunların oluşturulması ile ilgili seçim, atama, görevlendirme belgeleri ve usulleri incelenmelidir, eksiklik ve uygunsuzluk durumunda bunlar için belge ve doküman oluşturulmalı ve işveren veya işveren vekilinin onayına verilmelidir. Sonrasında sırasıyla risk değerlendirme ekibi, acil durum planı hazırlama ekibi, gerekiyorsa İSG kurulu üzerinde durulmalıdır.

- Onaylı tespit ve öneri defteri, taşıması gereken özellikler bakımından (onay, sıra numarası vb.) incelenmelidir. Uygunsuz durum varsa işveren veya işveren vekiline bilgi verilmelidir.

- Özlük dosyalarına ulaşılabiliyorsa, muhafazası ve içeriği İSG yönünden kısaca kontrol edilmelidir.

- Bu ilk gün temasında eğer zaman kalıyorsa ve yeterli ise önceden hazırlanmış kontrol listeleri ya da başka yöntemle mutlaka çalışma ortamı gözetimi yapılmalıdır. Gözetim, mutlaka en az ilk amir ya da birim ve bölüm sorumluları ya da işveren veya işveren vekili ile birlikte yapılmalıdır.

- İlk edinilen gözetim sonuçları; tespit ve öneri niteliğinde kısaca onaylı deftere yazılabilir, ancak bunun öncesinde mutlaka işveren veya işveren vekiline bilgilendirme yapılmalıdır.

- Yapılan görüşmeler, edinilen bilgiler ile gözetim sonuçları yeni, yenileme yapılacak risk değerlendirmesi çalışmalarında kullanılmak üzere kayıt edilir. Yeterli zamanda yeterli bilgi kayıt edildiyse, kayıt edilen bu bilgiler zorunlu olmamakla birlikte “ben işyerinize-işleyişinize hakimim, sizi anladım, size faydalı olabileceğimi düşünüyorum” olgusunu işveren veya işveren vekili nezdinde oluşturabilmek ve işyerinin genel İSG durumu ve yaklaşımını ortaya koyabilmek amacı ile ilk çalışma raporu şeklinde hazırlanıp, imzalanıp işveren veya işveren vekilinin onayına verilebilir. Raporun imzalı bir nüshasının OSGB dijital ve fiziki arşivine konulması gerekir. Yeterli zaman olmaması ya da yeterli bilgi kayıt edilememesi durumunda bu rapor işyerine ikinci gidişte de düzenlenebilir.

- İşveren vekilleri varsa, bu kişilerin İSG hususunda ve buna bağlı diğer hususlarda tam olarak görevli, sorumlu ve yetkili olduklarına dair noter onaylı vekâletlerin sureti de talep edilmeli ve iletildiğinde de OSGB fiziki ve dijital arşivine konulmalıdır. Aksi takdirde İSG yetkisi tam olmayan bir kişi ile karşı karşıya kalınır. Özellikle harcama yetkisi verilmemişse, “işverene söyledim almıyor, ben de uygulatamıyorum” şeklinde ifadeler sıklıkla belirtilebilmektedir. Doğru kişi ile muhatap olunduğundan emin olunmalıdır.

- Yapı işlerinde görevli olan şantiye şeflerinin kendi mevzuatlarından gelen yetki ile işveren vekili olduklarını ifade edip her türlü İSG dokümanına imza attıkları uygulamada sıkça görülmektedir. Ancak, İSG hususundaki işveren vekilliğinde mutlaka yetkinin tam olması (harcama yetkisi dahil) gerekmektedir.

- İşyerinden ayrılmadan, çalışma planı zamanlaması netleştirilmeli, gerekli durumda plan yenilenmelidir.

- İdari ve hizmetin verilebilmesi yönünden eksik kalan, olması gereken, sağlanması gereken hususlar işveren veya işveren vekili ile atama yapana iletilmelidir.

 

HİZMET VERİLECEK YERE İKİNCİ GİDİŞ

 

- Çalışan temsilcileri (baş temsilci dahil), acil durum ekipleri (destek elemanları) seçim, atama, görevlendirmeleri yapılmış olmalıdır.

- Diğer tüm ekip ve kurul oluşturma, güncelleme işlemleri yapılmış olmalıdır.

- Yıllık çalışma ve eğitim planı hazırlanmış, gerekiyorsa yenilemesi yapılmış olmalıdır.

- İşyerinde bulunma süresi yetiyorsa ve işveren veya işveren vekili tarafından planlama yapıldıysa İSG eğitimleri verilmeye başlanmalıdır.

- Çalışma yapılan ortamlara ağırlık verilerek gözetimlerin yapılmasına devam edilmelidir (İşyeri dışında çalışma yapılıyorsa, planlama yapılarak dışarıda yapılan çalışmaların da gözetimi yapılmalıdır).

- Eğer yapılması gerekiyorsa risk değerlendirmesinin yeni, yenileme yapılma süresi; hizmet verilen işyerindeki çalışan, iş ekipmanı, tehlikeli kimyasal madde sayıları ile üretim yöntemi, işyerinin tehlike sınıfı, fiziki büyüklüğü, kullanılacak değerlendirme metodu, İGU ve İYH’nin atama süreleri vb. bağlı olarak, tamamlanmış olması beklenir.

- İş ekipmanı imalatçı, satıcı kullanım, bakım kılavuzları ile MSDS formları işveren veya işveren vekilinden talep edilmeli, olmayanları temin etmesi istenmelidir.

- Yapılan önerilerin faaliyet olarak takibinin yapılabilmesi için eğer işyerinde yoksa bir takip sistemi oluşturulmaya başlanmalı ve işveren veya işveren vekilinin uygulama yapması istenmelidir.

 

SONRAKİ GİDİŞLERDE

 

- Periyodik bakım, kontrol ve ölçüm planı hazırlanmalıdır.

- Risk değerlendirmesi sonrasında acil durum planı hazırlanmalıdır. Acil durum çalışmalarına ve tatbikatlarına katılım sağlanmalıdır.

- Sektöre özel varsa diğer planların çalışmaları yapılmalıdır.

- Kurul varsa ve iç yönerge yoksa, kurulun iç yönergeyi hazırlayabilmesi için ayrıca toplantı yapması talep edilmelidir. İç yönerge varsa incelenmeli, gerekli görülürse yenilenmesi tavsiye edilmelidir. İç yönergenin oluşturulması, yenilenmesi için İGU, İYH olarak işyerine uygun içerikte taslak hazırlanmalı ve toplantılarda görüş olarak sunulmalıdır.

- Çalışma izni gerektiren işler varsa ve çalışma izin prosedürü yoksa hazırlanmalıdır. Varsa incelenmeli, gerekli olursa yenilenmelidir (acil durum planı hazırlama ekibi olarak).

- Olay yönetimi sistemi yoksa kurulmalı ve işveren veya işveren vekilinden uygulama yapması istenmelidir. Varsa incelenmeli, gerekli olursa yenilenmesi tavsiye edilmelidir.

- Her türlü İSG talimatı, form ve prosedür vb. gerekler belirlenip, hazırlama ve yenileme çalışmaları yapılmalıdır.

- Yapılan planların (risk değerlendirmesi iş planları dahil) gerçekleşmeleri takip edilmelidir.

 

Hizmet verilen işyerlerine her gidildiğinde mutlaka, OSGB çalışma formunun doldurulup, taraflarca imzalanması ve nüshanın işyerine, aslının fiziki arşivdeki işyerinin dosyasına bırakılması unutulmamalıdır. Forma; yapılan faaliyetler ile katılım sağlanan her türlü toplantının kısa başlıkları ve teslim edilen dokümanların isimleri (işveren veya işveren vekilinin imzasına, onayına sunulanlar dahil) mutlaka yazılmalıdır.

 

Hizmet verilen işyeri ile iletişimde, her iki taraf için geçerli olan kurumsal e-posta adresleri kullanılmalıdır.

Hizmet verilen işyerinde bulunan İSG dosyasının, işveren veya işveren vekili tarafından düzenli tutulması ve muhafaza edilmesi sağlanmalıdır, bu husus da işveren veya işveren vekiline ve varsa işyerinin İSG yönetiminde görevli işyeri çalışanlarına bilgi verilmelidir.

OSGB arşivinde bulunması gerekenler, düzenli olarak fiziki ve dijital arşive konulmalıdır.

İşyerine “mazeret” sonucunda gidememe durumunda, mutlaka işverene veya işveren vekiline ve OSGB’ye (atama yapana) bilgi verilmeli, verilmesi sağlanmalıdır.

 

HİZMETİN SONLANMASINDA

 

İşyeri ile yapılan ticari sözleşmenin sona ermesi ya da işyerinin faaliyetinin sonlanması durumlarında, atamanın kaldırılmasına kadar işyerine hizmet verilmesi gerekmektedir. Zira burada önemli olan husus atamanın hala o İGU, İYH, DSP üzerinde görülüyor olmasıdır. Bu durumlarda, atama yapanla sürekli bilgi alış verişi yapılmalı ve atamanın düşürülmesi sağlanmalıdır. Bu durumda, işyerinin OSGB fiziki arşivindeki dosyasında olması gerekenlerin varsa eksikleri tamamlanmalı ve tamamı taranmalı, dijital arşive konulmalı ve OSGB mesul müdürü nezaretinde işyerine resmi yazı ekinde elden ya da posta yolu verilmesi, gönderilmesi sağlanmalıdır.

Hizmet başka İGU, İYH, DSP’ye devrediliyorsa, ilgili kişilerle görüşme sağlanmalıdır. İşyeri için yapılan doküman çalışmaları ve diğer çalışmalar “elektronik olarak ve düzenlenebilir dosyalar” şeklinde ilgililere teslim edilmeli, işyeri ile ilgili bilgilendirme yapılmalı ve yarım kalan, yapılması gereken çalışmalar belirtilmelidir.

# YAZARIN DİĞER YAZILARI
# İLİŞKİLİ KONULAR

Yazar İlkay Menevşe - Mesaj Gönder


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak isghaber.com.tr | Türkiye'nin İSG Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan isghaber.com.tr | Türkiye'nin İSG Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler isghaber.com.tr | Türkiye'nin İSG Haber Ajansı editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı isghaber.com.tr | Türkiye'nin İSG Haber Ajansı değil haberi geçen ajanstır.


KIRIKKALE | İŞYERİ HEKİMİ

YHT Projesinde kısmi süreli İşyeri Hekimi çalışma arkadaşları arıyoruz. NOT: Haftada üç gün bir saat. İletişim için: [email protected] 0537...

AKTİF HEKİMLER OSGB

KIRIKKALE | B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

Kırıkkale YHT projesinde görev alacak; * En az bir yıl tecrübeli, * B sınıfı iş güvenliği uzmanı (Bay - 2 kişi), * Raporlama ve iş kazası konularına h...

AKTİF HEKİMLER OSGB

ESKİŞEHİR | B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

2 DR OSGB bünyesinde çalışacak, Eskişehir'de ikamet eden, B sınıfı uzman arayışı devam etmektedir. İletişim numarası: 0538 854 1848

2 DR OSGB

Bursa | C sınıfı iş güvenliği uzmanı

- HRS Projesinde görevlendirilecek - Bursa Nilüfer'de ikamet eden - Tecrübeli ya da tecrübesiz - OSGB'ye bağlı C sınıfı uzman ekip arkadaşları arıy...

AKTİF HEKİMLER OSGB

İstanbul | C sınıfı iş güvenliği uzmanı

İstanbul Maltepe de başlayacak inşaat projemiz için Tim OSGB bünyesinde tam zamanlı çalışabilecek C Sınıfı bay İş Güvenliği Uzmanına ihtiyacımız vard...

Tİ̇M OSGB

İstanbul - B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

Eyüp'te devam eden inşaat projemiz için Tim OSGB bünyesinde tam zamanlı çalışabilecek B Sınıfı sınıfı İş Güvenliği Uzmanına ihtiyacımız vardır. İlgi...

Tİ̇M OSGB

Ankara | C/B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

#C veya B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Ankara merkez ofisimizde görevlendirilmek üzere; -Aktif olarak araç kullanabilen (manuel), -Tercihen 2-3...

0(312) 428 83 88 ANSET İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İstanbul (şişli-beşiktaş) | C Sınıfı Iş Güvenliği Uzmanı

Beşiktaş metro şantiyesinde çalışabilecek, En az 1 yıl OSGB tecrübesi olan, İnsan ilişkileri kuvvetli, Tam zamanlı, C sınıfı İş güvenliği uzmanı çalış...

BEŞİKTAŞ METRO ŞANTİYESİ

Konya | C sınıfı iş güvenliği uzmanı

Konya'da bulunan şantiyemizde görevlendirilmek üzere konaklamalı ve tam zamanlı C sınıfı iş güvenliği uzmanı aranmaktadır. İletişim: [email protected]

0(312) 334 63 31 TUTKU OSGB

İstanbul - Maltepe | C sınıfı iş güvenliği uzmanı

İstanbul Maltepe'de başlayacak inşaat projemiz için Tim Osgb bünyesinde tam zamanlı çalışabilecek C Sınıfı sınıfı İş Güvenliği Uzmanına ihtiyacımız v...

Tİ̇M OSGB