İş güvenliğinde toplumsal kültürün rolü

İş kazalarının önemli bir nedeninin toplumsal kültür olduğuna dair yaygın bir kanı mevcut. Çoğu zaman organizasyon yöneticilerinin ve yetkililerin çalışanların her türlü uyarı ve yönlendirmeye rağmen kurallara uymadıkları konusunda serzenişlerine şahit olmaktayız. Öte yandan bu durumun, organizasyonları ne yapılırsa yapılsın iş güvenliği konusunda yeterli iyileşme sağlanamayacağı şeklinde bir öğrenilmiş çaresizliğe itmesi ve buna bağlı olarak kuralların gevşetilmesi gibi çok daha olumsuz etkileri de söz konusu. Bu noktadan hareketle hazırlanan bu yazıda konunun bilimsel bir bakış açısıyla ele alınarak, toplumsal kültürün gerçekten iş kazaları üzerinde önemli bir etken mi yoksa bunun yöneticilerin bahane olarak kullandıkları bir şehir efsanesi mi olduğunun ortaya konması amaçlandı. Sonuçtan bağımsız olarak, konunun bilimsel olarak açıklığa kavuşturulması İSG’ye yönelik doğru tedbirlerin alınması açısından son derece önemli.  

 

Güvenlik önemlidir (http-1)

 

Toplumsal kültür ve iş güvenliği

 

Sanayi devriminden bu yana iş kazalarının çalışma hayatının en önemli sorunlarından birisi olduğunu yaşayarak görmekteyiz. İş kazaları 1800'lerden 1900'lerin ortalarına kadar sadece teknik bir konu olarak ele alınmış ve kazaların teknik düzeyde önlemlerle engellenmesine çalışılmıştır. Daha sonra yapılan çalışmalar kazaların yaklaşık %90'ının çalışanların güvensiz davranışlarından kaynaklandığı gerçeğini ortaya koymuş, bu nedenle araştırmacılar örgütsel faktörler ve örgüt içi güvenlik kültürüne odaklanmışlardır. Eğitim, iletişim, hiyerarşi, deneyim, güvenlik prosedürleri, yönetim taahhüdü, liderlik ve güvenlik iklimi gibi örgütsel faktörler, çalışan güvenlik davranışı ve kayıpları ile ilişkilendirilmeye çalışılmıştır. Öte yandan, örgütsel faktörlerin ülkenin sosyo-ekonomik durumu, teknolojik gelişmişlik düzeyi, toplumsal kültür gibi çeşitli dış faktörlerden etkilenebileceğinden ülkeye özgü olabileceği, dolayısıyla her ülkenin iş güvenliği performansını farklı şekilde etkileyebileceği ileri sürülmüştür (Gharpuera ve diğerleri, 2018). Literatürde örgüt kültürünün toplumsal kültürün bir parçası olduğu savından hareketle toplumsal kültürü temsil eden kültürel boyutları ile iş güvenliği arasındaki ilişkiyi ortaya koymak için çeşitli çalışmalar yapıldığını görmekteyiz. Bir kısım akademisyen bireylerin farklı sosyalleşme süreçlerinden geçseler de genellikle ortak kültürel değerleri paylaştıklarını, bu nedenle toplumsal kültürün, örgütlerde iş güvenliğinin sağlanmasında dikkate alınması gereken bir unsur olduğunu savunmakta. Toplumsal kültürün iş güvenliği üzerinde az ya da çok etkisi olduğu kabul edilse de ülkemiz için asıl sorun iş güvenliğini etkileyen onca faktör olmasına rağmen, toplumsal kültürün çoğu zaman esas günah keçisi ilan edilmesi. Dolayısıyla, yöneticilerin "söyledik ama yapmadılar, verdik ama kullanmadılar, uyardık ama dinlemediler" gibi toplumsal kültüre atıf yapan şikayetleri sorunun iddia edildiği gibi en önemli sebeplerinden birisi midir yoksa aslında kolayca aşılması mümkün sorunlardan sadece bir tanesi midir konusunun açıklığa kavuşturulması, İSG’ye yönelik doğru tedbirlerin alınması açısından son derece önemli.

Bu yazıda öncelikle konunun literatürde ne şekilde ele alındığından bahsedilecek, sonrasında gerçek iş kazası verileri kullanılarak gerçekleştirilen istatistiksel bir çalışmanın sonuçları açıklanacaktır. Konunun daha iyi anlaşılabilmesi açısından bazı kavramlar hakkında kısa bilgiler vermek faydalı olacaktır:

 

Hofstede’nin kültürel boyutları

 

1960'lar ve 1970'lerde IBM'in insan kaynakları biriminde çalışan Hollandalı psikolog Geert Hofstede bir toplumun kültürünün üyelerinin değerleri üzerindeki etkilerini ve bu değerlerin davranışla ilişkisini gösteren kültürel boyutlar modelini ortaya koymuştur. Hofstede IBM’in 70’den fazla ülkedeki birimlerinde 100 binden fazla anket uygulayarak gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda kültürlerin analizi için kullanılabilecek dört boyut önermiştir: Güç Mesafesi (GM), Bireysellik-Kollektivizm (BRY), Erillik-Dişillik (ER) ve Belirsizlikten Kaçınma (BK). Daha sonrasında modele Uzun veya Kısa Vadeye Dönüklük (UVD) ve Heveslilik-Kısıtlılık olmak üzere iki boyut daha eklenmiştir.

Bu kültürel boyutların neyi ifade ettiğini kısaca şu şekilde anlatılabilir: Güç mesafesi boyutu, toplumların hiyerarşiye verdikleri önem doğrultusunda davranışların nasıl değişebileceğini açıklamaktadır. Güç mesafesinin az olduğu toplumlarda astların üstleri ile ilişkilerinde daha rahat oldukları ve verilen kararlarda daha fazla söz hakkı sahibi olup eleştirel davranabildikleri gözlemlenebilirken, bu mesafenin çok olduğu durumlarda astların bulundukları durumu sorgulamayıp daha kabullenici davrandıkları gözlemlenmektedir.

 

Ülkelerin güç mesafesi puanları (http-2)

Bireysellik-kollektivizm boyutu toplumdaki insanların gruplara ne kadar entegre olduklarını araştırmaktadır. Bireyler kendi çıkarlarını düşünüyor ve kendilerini toplumdan bağımsız görüyorlarsa bireyci toplum, bireyler kararlarını toplumun değer ve yargılarına göre şekillendiriyor ve toplumun çıkarından bağımsız bir çıkar göz etmiyorlarsa kollektivist toplum şeklinde özetlenebilmektedir.

Erillik-dişillik boyutunda erillik, toplumda başarı, kahramanlık, atılganlık ve başarı için maddi ödüllerin tercih edilmesi olarak tanımlanırken, dişillik ise iş birliği, tevazu, zayıflığa ve yaşam kalitesine önem verme tercihini temsil etmektedir.  

Belirsizlikten kaçınma boyutunda yüksek puan alan toplumlar, katı davranış kurallarını, kılavuz ilkeleri, yasaları tercih etmekte, daha düşük bir derece ise farklı düşünce ve fikirlerin daha fazla kabul edildiğini göstermektedirler. Toplum daha az düzenleme yapma eğilimindedir ve belirsizliğe daha alışkındır.

Uzun veya kısa vadeye dönüklük boyutunda geçmişin mevcut ve gelecekteki eylemler / zorluklar ile bağlantısı ilişkilendirilmektedir. Kısa vadeye dönüklük gösteren toplumların vadesi uzun kararları almaktan kaçındıkları (yatırım, girişim vs.); uzun vadeye dönüklük gösteren toplumların ise etki etmesi uzun sürecek kararları almaktan kaçınmadıkları belirlenmiştir (Hofstede,1984; Hofstede vd., 2010).

 

Gelişmişlik seviyesi

 

Ülkelerin gelişmişlik seviyesi farklı disiplinler tarafından farklı bakış açıları ile ele alındığından tartışmalı bir kavram olmaya devam etmekte, bu durum çok değişik göstergelerin kullanılmasına neden olmaktadır. Bunlardan yaygın olarak kullanılan Birleşmiş Milletler tarafından geliştirilen İnsani Gelişmişlik Endeksi (İGE- Human Development Index) uzun ve sağlıklı bir yaşam, eğitim ve iyi bir yaşam standardı şeklindeki üç ölçütün bir kombinasyonu olarak hesaplanmaktadır. Bu endekste, sağlık boyutu doğumda beklenen yaşam süresi ile, eğitim boyutu 25 yaş ve üzeri yetişkinler için okullaşma süreleri ve okula başlama çağındaki çocuklar için beklenen okullaşma süreleri ile, yaşam standardı boyutu ise ülkenin kişi başına gayri safi milli geliri ile ölçülmektedir.

 

2019 yılı verilerine göre ülkelerin İGE’ye göre dağılımı (http-3)

 

Güvenlik performansı

 

Güvenlik performansı için ortak bir tanımdan söz etmek mümkün olmamakla birlikte, güvenlik organizasyonu ve yönetimi, güvenlik ekipmanı ve önlemleri, kaza istatistikleri, güvenlik eğitimi ve değerlendirmesi, kaza araştırmaları ve güvenlik eğitimi uygulaması (Wu vd., 2008) gibi birçok hususu içerebilmektedir. Birçok alanda, güvenlik performansı için, ölçülmesi kolay olduğundan ve genellikle daha fazla dikkat çektiğinden, ciddi olay ve kaza istatistikleri kullanılmaktadır. Ülkelerin istatistik kurumları tarafından iş kazası sonucu ölüm, yaralanma ve işgücü kaybı istatistikleri tutulmakta ve Uluslararası Çalışma Örgütü'ne (ILO) bildirilmektedir. Bunların içerisinde en standart ve güvenilir istatistiğin 100.000 çalışan başına düşen iş kazası sonucu ölüm istatistiği olduğunu söylemek mümkündür.

 

Literatürde toplumsal kültür güvenlik performansı ilişkisi

 

Dünya literatüründe toplumsal kültür güvenlik performansı ilişkisine dair sınırlı sayıda çalışma olduğu, araştırmacıların farklı sektörlerde toplumsal kültür boyutların bir kısmının veya tamamının İSG performansına etkisini incelediği görülmektedir. Bu konuda şu çalışmaları örnek vermek mümkündür:

Okolie ve Okoye (2012)’nin inşaat sektöründe gerçekleştirdiği çalışmada, çalışanların Hofstede'nin beş kültürel boyutuna ve güvenli davranışlarına ilişkin puanları anketle ölçülmüştür. Çalışmada, güç mesafesi, zayıf belirsizlikten kaçınma ve kısa vadeli oryantasyon kültürleri inşaat işçilerinin güvensiz davranışlarını teşvik ederken, ortaklaşacılık ve dişilliğin güvenli davranışları teşvik ettiği görülmüştür.

Martinez-Fiestats vd. (2012) İspanyol, Perulu ve Nikaragualı inşaat işçilerinden oluşan 514 çalışan ile yaptıkları çalışmada, toplumsal kültürün risk algısı üzerinde güçlü bir etkisi olmadığı sonucuna varmışlardır.

Noort vd. (2016) 21 Avrupa ülkesinin 13.616 havacılık sektörü çalışanına uyguladıkları belirsizlikten kaçınma güvenlik kültürü ilişkisini sorgulayan anket sonucunda, güvenlik kültürü ile ulusal norm verileri arasında negatif bir ilişki bulmuşlardır.

Lu vd. (2012) toplumsal kültürün güvenlik tutumları ve güvenlik davranışları üzerindeki etkisini inceledikleri ve 608 denizcilik sektörü çalışanı ile gerçekleştirdikleri çalışmada, güç mesafesi, belirsizlikten kaçınma, ortaklaşacılık ve uzun vadeli yönelim gibi ulusal kültür boyutlarının güvenlik davranışı üzerinde olumlu bir etkisi olduğu sonucuna varmışlardır.

Mearns ve Yule (2009) petrol sektöründe hizmet veren çok uluslu bir şirket çalışanları ile gerçekleştirdikleri araştırmada, küreselleşmenin değerlerinin yerel olarak sahip olunan kültürel değerlerden daha güçlü olduğu sonucuna varmışlar, asıl olarak yönetim ve liderliğin güvenlik performansının önemli belirleyicileri olduğunu ortaya koymuşlardır.

Yukarıda bir kısmından bahsedilen çalışmalar genel olarak incelendiğinde hem toplumsal kültür boyut puanlarının hem de güvenlik performansının anket yöntemi ile ölçüldüğü ve gerçek istatistiksel verileri kullanan çok az sayıda çalışma olduğu, en önemlisi ise çalışmalarda birbirlerinden farklı sonuçlara ulaşıldığı görülmektedir.

Öte yandan literatürde üzerinde tamamıyla uzlaşılan genel bir husus ülkelerin gelişmişlik seviyeleri ile güvenlik performansları arasında doğrudan bir ilişki olduğudur. Örneğin Broszkiewicz (2016), 30 ülkenin ölümcül iş kazası sayısı ile gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) arasındaki ilişkiyi araştırdığı çalışmasında GSYİH'nın en önemli etkileyen faktörlerden biri olduğu sonucuna varmıştır. Gümüş ve Gülsün (2017) ölümcül iş kazası sayısı ile okuryazarlık oranı, GSYİH ve İGE arasında önemli bir negatif ilişki olduğunu tespit emişlerdir.

 

Toplumsal kültür güvenlik performansı ilişkisine dair bir çalışma

 

Literatürde iş güvenliği konusundaki yetersizliğin en önemli sebebi veya önemli sebeplerinden birisinin toplumsal kültür olup olmadığı konusunda net bir sonuca ulaşılamadığı görülmekte. Bizde konuyu kendimiz aydınlatmak üzere gerçek iş kazası verilerini kullanarak bir çalışma gerçekleştirdik (Yıldız vd., 2021) Çalışmada Türkiye dahil birkaç ülke için aşağıdaki tabloda örneği verilen 60 ülkeye ait verileri kullanarak istatistiksel analizler yaptık. Verileri Hofstede Insights, ILO, Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler’ in resmi internet sitelerinden derledik    (http-4, http-5, http-6, http-7, http-8). Tabloda ÖİK 2000-2018 yılları ortalaması olarak 100.000 çalışan başına iş kazası sonucu ölüm verisini ifade etmektedir. GM-Güç Mesafesi, BRY-Bireysellik-Kollektivizm, ER-Erillik-Dişillik, BK-Belirsizlikten Kaçınma ve UVD-Uzun veya Kısa Vadeye Dönüklük puanları Hofstede tarafından yapılan çalışmalar sonucu elde edilmiş puanlardır. Gelişmişlik seviyesi göstergelerinin tamamı 2010 yılı verileri olarak alınmıştır. Birleşmiş Milletler tanımlamasına göre; 0,0 ve 0,5 arası İGE (İnsani Gelişme Endeksi) düşük (low), 0,5 ve 0,8 arası orta (medium) ve 0,8 ve 1,0 arası yüksek insani gelişimi (high) ifade etmektedir. Okul sütununda ortalama eğitime devam süreleri verilmiştir.

 

Örnek bazı ülkelerin kültürel boyut ve gelişmişlik seviyelerine ilişkin puanları

 

Analizlerin ilk aşamasında Hofstede tarafından belirlenen kültürel boyutların (GM, BRY, ER, BK, UVD) ÖİK üzerinde anlamlı bir etkisi olup olmadığına bakılmış, regresyon modellerinin hiçbirinin α=0.05 düzeyinde anlamlı olmadığı görülmüştür. Sadece GM ve BRY için α=0.1 düzeyinde anlamlılık söz konusu olmuştur.

Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin ÖİK üzerinde anlamlı bir etkisi olduğuna ilişkin basit regresyon analizleri regresyon modellerinin tamamının α = 0.001 düzeyinde anlamlı olduğunu göstermiştir. Analizlere göre kişi başı GSYİH’da görülen her 1000 dolarlık bir artış, iş kazası sonucu ölüm istatistiklerinde 0,38 birimlik bir azalışa, benzer şekilde İGE seviyesindeki 0,01 birimlik artış ÖİK de 0,87 birimlik azalışa ve okula devam süresinde 0,1 yıllık artış 0,36 birimlik azalışa neden olmaktadır.   

ÖİK-İGE ilişkisini aşağıdaki grafik üzerinden de görmek mümkündür. Grafikte İGE değeri 0,85’in üzerinde olan ülkelerin nerdeyse tamamında yüzbin çalışan için ÖİK ortalaması 5’in altında iken İGE değeri 0,75’in altında olan ülkelerin tamamına yakınında ÖİK ortalaması 5’in üzerindedir.   

İGE ÖİK ilişkisi

Analizlerin üçüncü aşamasında, gelişmişlik seviyesi etkisinden bağımsız olarak toplumsal kültürün güvenlik performansı üzerindeki etkisini görmek maksadıyla ülkeler İGE’ye göre yüksek ve orta olarak sınıflandırılarak basit regresyon analizleri gerçekleştirilmiştir. İGE’ye göre yüksek sınıfta yer alan ülkelere ilişkin analiz sonuçlarına göre GM ve BRY kültürel boyutları için α=0.05 ve BK için α=0.1 düzeyinde anlamlılık bulunmuştur. GM’de bir birimlik değişimin İGE’de aynı yönde 0,036, BRY’de bir birimlik değişimin İGE’de ters yönde 0,05 birimlik değişime neden olduğu görülmüştür.  Orta İGE düzeyindeki ülkeler için yapılan basit regresyon analizi sonuçları, söz konusu ülkeler için kültürel boyutlar ve ÖİK arasında anlamlı bir ilişki olmadığını göstermiştir.

 

Sonuç

 

Çalışmamız, toplumsal kültürün iş güvenliği performansı üzerinde ki etkisinin zannedildiği kadar büyük olmadığını göstermiştir. Nitekim Bardakçı (2016), uluslararası inşaat şirketi yöneticileri ile yaptığı görüşmelerde, yöneticilerin dünyanın her yerinden çalışanları olduğunu, ancak iş güvenliği açısından kültür farklılıklarının etkisini görmediklerini ifade ettiklerini belirtmiştir. Gelişmiş ülkelerde toplumsal kültür boyutlarından GM, BRY ve BK için sınırlı bir etki söz konusu iken, gelişmekte olan ülkelerde herhangi bir boyut için bu tür bir etki görülmemiştir. Bu durum İSG açısından zaten iyi bir noktada olan gelişmiş ülkelerde iş güvenliğine yönelik ortaya konan düzenlemelerin uygulama, takip ve kontrolünün iyi bir şekilde yapılmasıyla toplumsal kültür etkisinin de kendini gösterebildiği, gelişmekte olan ülkelerde ise bu alandaki yetersizliklerin toplumsal kültür etkisinin ortaya çıkmasını engelleyecek kadar büyük olduğu şeklinde değerlendirilebilir. Sonuç olarak çalışma gelişmekte olan ülkelerde yöneticilerin ve iş güvenliğinden sorumlu kişilerin iş güvenliği konusundaki eksikliklerin esas sebebi olarak toplumsal kültürü öne çıkarmalarının doğru olmadığını ortaya koymaktadır. İş güvenliğinin sağlanmasında, yönetim sorumluluğunda olan güvenliğe yönelik kurallar konulması, uygulamanın denetlenmesi ve gerekli yaptırımların taviz verilmeden uygulanmasının çok daha önemli olduğu görülmektedir.    

 

Kaynakça

Bardakçı, G. (2016). Uluslararası inşaat projelerinde ulusal kültürün iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına olan etkisinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi).

Broszkiewicz, R. (2016). Affluence, occupational safety and ergonomics: are they interdependent?. International journal of occupational safety and ergonomics, 22(4), 577-579.

Gharpurea, S., Roya, S., Purang, P., & Bhattacharyya, S. (2018). Role of cultural dimensions in safety performance of global oil and gas industry. Recent Advances in Petrochemical Science, 5(1), 555653.

Gümüş, R., & Gülsün, Z. (2017). Occupational health and safety indicators of Turkey and their relationships with social and economic development factors between 1998 and 2014. International Journal of Healthcare Management, 1-9.

Hofstede, G. (1984). Culture's consequences, Abridged Edition. Thousand Oaks, CA: Sage.

Hofstede, Geert, ve Minkov, Michael (2010). Cultures and Organizations: Software of the Mind, 3rd ed. New York: McGraw-Hill.

http-1 https://news.hofstede-insights.com/news/how-national-culture-impacts-on-the-level-of-public-support-for-policy-measures-in-road-safety

http-2 https://geerthofstede.com/culture-geert-hofstede-gert-jan-hofstede/6d-model-of-national-culture/

http-3 https://tr.m.wikipedia.org/wiki/Dosya:Countries_by_Human_Development_Index_(2019)

http-4 İş kazası sonucu ölüm istatistikleri https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer35/?lang= en&segment=indicator&id=INJ_DAYS_ECO_NB_A

http-5 Toplumsal kültür puanları https://www.hofstede-insights.com/product/compare-countries/

http-6 Kişi başı GSYİH https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD?end =2003&most_recent_value_desc=false&start=1990

http-7 İnsani Gelişmişlik Endeksi http://hdr.undp.org/en/data#

http-8 Ortalama okula devam süreleri http://hdr.undp.org/en/indicators/103006#

Lu, C. S., Lai, K. H., Lun, Y. V., & Cheng, T. C. E. (2012). Effects of national culture on human failures in container shipping: The moderating role of Confucian dynamism. Accident Analysis & Prevention, 49, 457-469.

Martinez-Fiestas, M., Rodríguez-Garzón, I., Delgado-Padial, A., & Lucas-Ruiz, V. (2017). Analysis of perceived risk among construction workers: a cross-cultural study and reflection on the Hofstede model. International journal of occupational safety and ergonomics, 23(3), 307-317.

Mearns, K., & Yule, S. (2009). The role of national culture in determining safety performance: Challenges for the global oil and gas industry. Safety science, 47(6), 777-785.

Noort, M. C., Reader, T. W., Shorrock, S., & Kirwan, B. (2016). The relationship between national culture and safety culture: Implications for international safety culture assessments. Journal of occupational and organizational psychology, 89(3), 515-538.

Okolie, K. C., & Okoye, P. U. (2012). Assessment of national culture dimensions and construction health and safety climate in Nigeria. Science Journal of Environmental Engineering Research, Volume 2012, Article ID sjeer-167.

Wu, T. C., Chen, C. H., & Li, C. C. (2008). A correlation among safety leadership, safety climate and safety performance. Journal of loss prevention in the process industries, 21(3), 307-318.

Yıldız S., Yılmaz M., Gultekın A., Özdemir U. (2021). The Impact of National Culture and Development Level of Countries on their Occupational Safety Performance. Çalışma İlişkileri Dergisi; 12(1): 88-107.

 

 

 

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Serkan Yıldız - Mesaj Gönder


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak isghaber.com.tr | Türkiye'nin İSG Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan isghaber.com.tr | Türkiye'nin İSG Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler isghaber.com.tr | Türkiye'nin İSG Haber Ajansı editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı isghaber.com.tr | Türkiye'nin İSG Haber Ajansı değil haberi geçen ajanstır.


Kahramanmaraş Merkez

Kahramanmaraş merkezde ikamet eden/edebilecek elektrik iletim hattı yapım işinde çalışacak C sınıfı iş güvenliği uzmanı TECRÜBELİ/TECRÜBESİZ çalışma a...

TOLGAHAN DEMİ̇R

Ankara C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

İncek Beytepedeki santiyemize İSG teknikeri/c sınıfı uzman ihtiyacı vardır 6 gün çalışma

BEYTEPE ŞANTİYE

ERZİNCAN B SINIF İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

Erzincan Merkez Osgb bünyesinde çalışmak üzere B sınıf iş güvenliği uzmanı aranmaktadır. Mail adresinden cvlerinizi bekliyoruz.

ERZİNCAN MERKEZ OSGB

C sınıfı İş Güvenliği

Halkalı Yenihavalimanı Metro projesinde görev alacak 6 çalışma arkadaşı aramaktayız. Projede konaklama konusunda yardımcı olunacaktır. Detaylı bilgi i...

0(850) 259 44 55 BİR ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMLERİ

C sınıfı İş Güvenliği

Halkalı Yenihavalimanı Metro projesinde görev alacak 6 çalışma arkadaşı aramaktayız. Projede konaklama konusunda yardımcı olunacaktır. Detaylı bilgi i...

0(850) 259 44 55 BİR ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMLERİ

AYDIN -C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

Aydın 950 yataklı şehir hastanesi şantiye projesi için firma bünyesinde tam zamanlı olarak saha denetimi yapacak C sınıfı belgesine sahip İş Güvenliği...

ZEY YAPİ

ANTALYA B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

ANTALYA ‘da ikamet eden (şehir dışı başvurular kabul edilmez), İSG Mevzuatlarına hakim, Saha Tecrübesi olan Sözlü, yazılı iletişim becerisi yüksek ve...

0(554) 488 55 82 NAZMİ̇ ÜLKER

DENİZLİ C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

Hizmet verdiğimiz projelerimizde görevlendirilmek üzere; -Denizli de ikamet edebilecek olan, -Aktif saha denetimi yapabilecek, -Aktif araç kullanab...

MEHMET CAN