Yangın yönetmeliğindeki değişiklikler

Yangınlarla mücadele adına yeni bir dönem başladı. Resmi Gazete’de, “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayınlandı.

İSG HABER AJANSI


20 Kasım 2021 tarihli 31665 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğe göre “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile değiştirildi. 


2021 yılında ülkemizde yaşanan orman yangınları sebebiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” adlı yönetmelikte değişiklik yapıldı. Yönetmelikte “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı” ibaresi bulunan maddeler “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı,” şeklinde değiştirilirken, yangınla mücadele için bazı maddelere fıkra eklemesi yapıldı.  


YANGIN BÖLGELERİ


Resmi Gazate'de yayınlanan yönetmeliğe göre, geçtiğimiz ağustos ayında çıkan yangınların termik santrallere kadar ulaşması sebebiyle kararda yangın bölgelerinin oluşturulacağı yayımlandı. Buna göre; termik santraller, fabrika ve rafinerilerin etrafında arazideki eğime göre 100 metreden 400 metre mesafeye kadar yangın bölgesi oluşturulacak. Ayrıca yönetmeliğe göre, orman alanları içinde veya bitişiğinde yapılacak rafinerilerde, fosil yakıt kaynaklı elektrik üretim tesislerinde, kurulu gücü 500 MW ve üzerindeki enerji üretim tesisleri ile toplam kapalı kullanım alanı 2000 metrekareden büyük fabrikalarda geçerli olacak.

Resmi Gazete'de yayınlanan “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kararı aşağıda yer almaktadır. 

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 


MADDE 1– 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kumlu Kararı ile yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Çevre ve Şehircilik Bakanlığının,” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının,” şeklinde değiştirilmiştir. 


MADDE 2– Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Çevre ve Şehircilik Bakanlığının” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının” şeklinde değiştirilmiştir. 


MADDE 3– Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 


“(12) Orman alanları içinde veya bitişiğinde yapılacak rafinerilerde, fosil yakıt kaynaklı elektrik üretim tesislerinde, kumlu gücü 500 MW ve üzeri olan enerji üretim tesislerinde ve toplam kapalı kullanım alanı 2000 m2,den büyük fabrikalar gibi endüstriyel tesislerde ve bunların depolama tesislerinde/sahalarında bu Yönetmelikte belirtilen ilave tedbirler alınır.” 


MADDE 4– Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Çevre ve Şehircilik Bakanlığının” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının” şeklinde değiştirilmiştir. 


MADDE 5– Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.


“(5) 7 nci maddenin on ikinci fıkrasında belirtilen alanlarda yapı cephesinden itibaren yatayda 300 m, arazi eğiminin % 40’tan fazla olduğu alanlarda ise yatayda 500 m mesafede, kendiliğinden doğal yetişen orman örtüsünün bulunmaması ile düşük yanıcılık özelliğine sahip orman örtüsünün bulunması veya bu mesafeler içerisinde parsel sının dışında 50 m’den daha geniş karayolu, akarsu ve benzeri yangının ilerlemesine mani olabilecek fiziki engeller bulunması durumları hariç olmak üzere; orman yangınlarından kaynaklı alev ve/veya sıcaklığın tesislere ait yapılara ve depolama sahasına sirayet etmesini engellemek amacıyla tesise ait yapı cephesinden ve depolama sahasından itibaren 100 m mesafe içerisinde dış yangın bölgesi teşkil edilir ve bu Yönetmelikte belirtilen ilave tedbirler alınır. Arazi eğiminin %30 ila %55 arasında olduğu alanlarda bu mesafe eğimin binaya göre aşağı yönünde 2 kat, diğer yönlerde 1,5 kat artırılır. Arazi eğiminin %55’ten fazla olduğu alanlarda bu mesafe eğimin binaya göre aşağı yönünde 4 kat, diğer yönlerde 2 kat artırılır. Orman örtüsünün yanıcılık özelliği Orman Bölge Müdürlüklerince belirlenir. Dış yangın bölgelerinde yapı cephesinden itibaren; 

a) 1,5 m mesafe içerisinde yanıcı malzeme ve bitki bulundurulmaz, bu alan çakıl, beton gibi yanmaz malzeme ile kaplanır. 

b) 1,5-10 m mesafe içerisinde yanıcı malzeme bulundurulmaz, ağaçlandırma yapılmaz. Bu mesafe içerisinde arazi eğiminin % 20’yi geçtiği hâllerde yapı cephesinden 3,5 m mesafeye kadar olan alan çakıl, beton gibi yanmaz malzeme ile kaplanır. 

c) 10-30 m mesafe içerisinde varsa ağaç aralan 3 m’den az olamaz, tabi zeminden 2 m’ye kadar olan dallar temizlenir, zemin yüzeyi her altı ayda bir kuru nebattan temizlenir. 

ç) 30-100 m mesafe içerisinde tabi zeminden 2 m’ye kadar olan ağaç dalları temizlenir, zemin yüzeyi her altı ayda bir kuru nebattan temizlenir. 

(6) Beşinci fıkrada belirtilen alanlarda, söz konusu fıkradaki tedbirler ilgisine göre yapı sahibi ve yetkili idaresince alınmadıkça 7 nci maddenin on ikinci fıkrasında sayılan kullanım sınıfına haiz yapı yapılamaz, bunlara ruhsat düzenlenemez ve faaliyetlerine izin verilemez. 

(7) Orman alanlarına bitişik parsel oluşturulamaz. İmar planı hazırlanırken, yangına müdahaleyi kolaylaştırmak bakımından, itfaiye araçlarının ulaşımını sağlamak üzere, orman sının ile parsel arasında asgari 10 m yol bırakılır.” 


MADDE 6– Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 


“(5) 7 nci maddenin on ikinci fıkrasında belirtilen alanlarda, orman ile parsel sınırı arasında 21 inci maddenin yedinci fıkrasındaki koşulun sağlanamaması hâlinde binaların parsel sınırında üçüncü fıkrada belirtildiği şekilde orman sının boyunca beton iç ulaşım yolu yapılır. Bu yollara araç park edilemez, itfaiye araçlarının geçişine engel olacak şekilde malzeme depolanamaz.” 


MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) 21 inci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen alanlarda yapılacak binaların tüm dış cephelerinin (balkon, çıkma, baca, teras ve benzerleri dâhil); hiç yanmaz malzemeden olması, kapı ve pencere doğramalarının hiç yanmaz malzemeden olması ve en az 30 dakika yangına dayanıklı olması, kapı ve pencerelerde asgari çift cam kullanılması veya kullanılacak camın kırılmaz ya da 30 dakika yangına dayanıklı olması gerekir. Binaya 15 m’den daha yakın eklentilerin dış cephelerinin de hiç yanmaz malzemeden veya en az 30 dakika yangına dayanıklı olması gerekir. Bu fıkrada verilen yanıcılık sınıfı ve yangına dayanım özellikleri için bu Yönetmeliğin ilgili bölümlerinde daha üst seviyede kriterler tanımlanmış olması hâlinde bu kriterlere uyulur.” 


MADDE 8– Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 


“(4) 21 inci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen alanlarda yapılacak binaların çatı kaplamalarının; çatı deresi, baca kenarı, yağmur oluğu ve borusu gibi malzemelerin, çatı taşıyıcı sisteminin hiç yanmaz malzemeden, çatı kaplamaları altında yer alan yüzeyin veya yalıtımın en az zor yanıcı malzemeden olması gerekir.” 


MADDE 9– Aynı Yönetmeliğin 92 nci maddesinin yedinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir. 


“7 nci maddenin on ikinci fıkrası kapsamındaki alanlarda kurulacak dış hidrant sisteminin su ihtiyacı için en az 5700 1/dak debiyi 60 dakika süre ile karşılayacak kapasitede depo tesis edilir.” 


MADDE 10– Aynı Yönetmeliğin 95 inci maddesinin yedinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir. 


“7 nci maddenin on ikinci fıkrası kapsamındaki alanlarda da dış hidrant sistemi yapılır.” 


MADDE 11– Aynı Yönetmeliğin 98 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 


“(7) 7 nci maddenin on ikinci fıkrasında sayılan kullanım sınıfını haiz yapılara ait günlük ihtiyacın haricindeki açık depo sahalarında yakıtın veya ürünün risk durumuna göre yangın durumunda yakıtın veya ürünün oksijenle temasını kesecek gerekli tedbir alınır.”


MADDE 12– Aynı Yönetmeliğin 138 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 


“(5) 7 nci maddenin on ikinci fıkrasında sayılan kullanım sınıfını haiz yapılardan bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce yapımı tamamlanmış veya yapımı devam eden yapılar hakkında bu Yönetmeliğin 21 inci maddesinin beşinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen parsel sınırları içerisinde alınması gerekli görülen tedbirlerden mevcut yapıların parsel içerisindeki konumu nedeni ile gerekli mesafeleri sağlamadığı için uygulanamayacağı idaresince belirlenen tedbirler hariç olmak üzere bu Yönetmelikte parsel sınırları içerisinde alınması gerekli görülen diğer tedbirler uygulanır. Bu yapılarda 27'nci maddenin dördüncü fıkrası ile 28'inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen hiç yanmaz malzeme yerine en az zor yanıcı malzeme kullanılabilir.” 


MADDE 13– Aynı Yönetmeliğin 170 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir. 


MADDE 14– Aynı Yönetmeliğe geçici 2 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici 3 üncü madde eklenmiştir.

 “Mevcut binalar hakkında alınması gereken tedbirler, denetim ve yapım süresi GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu Yönetmeliğin 138 inci maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen mevcut binalar için alınması gereken tedbirler, bina sahibi ve yöneticisi ile kurum amirleri tarafından 31/12/2023 tarihine kadar yerine getirilir. Ruhsat vermeye yetkili idarelerce bu tedbirlerin uygulanıp uygulanmadığı denetlenir. Bu süre içerisinde, alınacak tedbirlerin gerekli kıldığı imalat veya tesisatın yapımına başlanılmış ise yapım süresine bağlı olarak ilgili idare tarafından 1 yılı aşmamak üzere yapım süresi tanınabilir.” 


MADDE 15- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 


MADDE 16- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

İSG Haber Telegram grubumuza katılmak için tıklayınız

İSG Haber Instagram sayfamızı takip etmek için tıklayınız

İSG Haber Google İşyeri sayfamızı takip etmek için tıklayınız

İSG Haber Facebook sayfamızı takip etmek için tıklayınız

21 Kas 2021 - 18:00 - Gündem

Muhabir Sara Özdem


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak isghaber.com.tr | Türkiye'nin İSG Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan isghaber.com.tr | Türkiye'nin İSG Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler isghaber.com.tr | Türkiye'nin İSG Haber Ajansı editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı isghaber.com.tr | Türkiye'nin İSG Haber Ajansı değil haberi geçen ajanstır.


Uzman arayışı

Balıkesirde Osgb bünyesinde görevlendirilmek üzere A veya B sınıfı İş güvenliği uzmanlarına ihtiyacımız bulunmaktadır. İlgilenen arkadaşlar özgeçmiş...

AKTİF1 OSGB

Gebze C sınıfı iş güvenliği uzmanı

Gebze Darıca metro şantiyesinde çalışmak  üzere C sınıfı iş güvenliği uzmanı alımı yapılacaktır. Kalacak yer mevcuttur. 3 öğün yemek firma tarafınd...

KMC İNŞAAT

İzmir B ya da A sınıfı iş güvenliği uzmanı

İzmir Torbalı veya cıvarındaki ilçelerde  ikamet eden, OSGB bünyesinde çalışacak, tam zamanlı A ya da B sınıfı iş güvenliği uzmanı alımı yapılacaktı...

0532 465 24 30 ALTINDAĞ OSGB

Kırıkkale B sınıfı iş güvenliği uzmanı

Kırıkkale YHT projesinde alt yapı ve üst  yapı işlerinde tecrübeli B sınıfı iş güvenliği uzmanı çalışma arkadaşları aranmaktadır. İlgilenen kişiler...

0537 428 38 84 AKTİF HEKİMLER OSGB

Konya B sınıfı iş güvenliği uzmanı

2 DR OSGB bünyesinde Konya Karapınar GES projesi için B sınıfı kadın/erkek uzman arayışı mevcuttur. İlgilenen kişiler 0538 8541848 numarasına özgeçm...

0538 8541848 2 DR OSGB

Akhisar işyeri sağlık personeli

Anltındağ OSGB  bünyesinde, 9-6 saatleri arasında, tam zamanlı çalışabilecek, Akhisar’da ikamet eden işyeri sağlık personeli aranmaktadır.

05324652430 ALTINDAĞ OSGB

İSTANBUL ANADOLU YAKASI C İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI VE İŞ GÜVENLİĞİ TEKNİKERİ

İstanbul Anadolu Yakasında metro porjesinde ana yüklenici firmada C sınıfı iş güvenliği uzmanı ve  iş güvenliği teknikeri aranmaktadır.-ÇALIŞMA SAAT...

CANER UÇAN

Kırklareli C sınıfı iş güvenliği uzmanı

Dinamik GROUP OSGB bünyesinde çalışmak üzere Kırklareli Lüleburgaz ilçesinde bir fabrikada 5 ay sürecek olan projede tam zamanlı C sınıfı iş güvenl...

05537453939 DİNAMİK GROUP OSGB

Ankara B sınıfı iş güvenliği uzmanı

Ankara’da OSGB bünyesinde çalışacak, tecrübeli yasa ve mevzuata hakim, ikili ilişkileri güzel, tam zamanlı B sınıfı iş güvenliği uzmanı alınacaktır...

05544542020 ANKA ARMADA OSGB

İzmir B-C sınıfı iş güvenliği uzmanı

İzmir Bayraklı da bulunan Martı OSGB bünyesinde hizmet vermiş olduğumuz inşaat projemizde çalışacak minimum 1 yıl inşaat tecrübesi bulunan tam zama...

05301772721